Prosím čakajte!
Prebieha načítavanie stránky...

OSIRON s.r.o.

Nájdete nás v obci Zlatná na Ostrove, popri železničnej trati Bratislava - Komárno. Z cesty č.63 odbočte do Zlatnej smeron na obec Čalovec na cestu č.06354, pokračujte po nej až po žel. priecestie kde hneď pred priecestím odbočte doľava, pokračujte priamo popri trati až k nášmu areálu.

You can find us in the village of Zlatná na Ostrove by the Bratislava- Komárno railway track. Turn from the road no. 63 to road no.06354 direction of Čalovec and hold on to this till you get to the railway crossing where just before the crossing turn to left and keep going on this by the track till you get to us.

Cégünket Zlatná na Ostrove (Csallóközaranyos) községben a Bratislava - Komárno vasútvonal mentén taláják. Térjenek le a 63. közútról Zlatná na Ostrovenél, Čalovec irányába a 06354. útra és haladjanak ezen az úton egésszen a vasúti átkelőig ahol közvetlen elötte térjenek le balra és folytassák útjuka a vasút mentén egészem a telepünkig.

Unsere Firma finden Sie im Ort Zlatná na Ostrove an der Bratislava - Komarno Eisenbahnlinie. Bitte vom der Straße 63, sollen Sie bei Zlatná na Ostrove auf dem Weg 06354 sich drehen. Fahren Sie weiter bis der Straße den Eisenbahnschienen kreuzt. Vor dem Eisenbahnkreuzung wenden Sie sich links, und fahren Sie auf der Straße entlang bis zu unsere Niederlassung.

Kontakt

Centrála

Osiron s.r.o.
Areál poľnotechniky
ul. Železničná 12
94612 Zlatná na Ostrove
Slovensko

(+421) 35 7781 145

Ďumbier Ferenc

Konateľ

(+421) 911 708 402

Bc. Moravčíková Zuzana

Asistent

(+421) 903 458 005

Ochrana OsobnÝch Údajov / GDPR

je v spoločnosti OSIRON s.r.o. Zlatná na Ostrove ( ďalej len – “ OSIRON s.r.o. ” alebo “prevádzkovateľ” ), zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len “Zákon”).

1.Práva dotknutých osôb

Bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na: prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie (právo “na zabudnutie”), na obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, právo namietať, právo aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie na automatizované spracúvanie vrátane profilovania, na obmedzenie spracúvania, na podania sťažnosti dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

2.Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám

Zásady spracúvania osobných údajov spravodlivo a transparentne si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencií spracovateľských operácií, a o účeloch spracúvania osobných údajov.

Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osobe “prevádzkovateľ” poskytuje dotknutej osobe v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.